„Tallinna Kaubamaja GRUPP AS“ ir jos dukterinių įmonių (toliau Grupė) tikslas yra būti Estijos prekybos flagmanu ir viena sėkmingiausių Baltijos regiono įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešai. Grupės misija yra būti pirmuoju pasirinkimu savo klientams, vertinamu darbdaviu darbuotojams ir patikimu investicijų objektu akcininkams.

Grupei svarbu, kad mūsų pamatinėmis vertybėmis ir pavyzdiniais verslo principais būtų vadovaujamasi kasdien. Pamatinės Grupės vertybės: sąžiningumas – mes esame atviri ir nuoširdūs, mes neiškraipome tiesos; rūpestingumas – mes esame draugiški ir paslaugūs ir atviri sprendimams; patikimumas – mes vykdome savo pažadus ir laikomės taikomų taisyklių; inovatyvumas – mes esame atviri naujoviškoms ir šiuolaikinėms idėjoms, mes visada stengiamės būti vienu žingsniu į priekyje; ir informuotumas aplinkos apsaugos klausimais – mes rūpinamės supančia aplinkai ir naudojame visus išteklius kaip įmanoma tvariau.

Elgesio kodekso tikslas yra konsoliduoti ir aprašyti svarbiausius principus, kurių grupės darbuotojai ir partneriai turi laikytis savo veikloje. Elgesio kodeksas yra Grupės ilgalaikės verslo strategijos dalis. Grupė tikisi iš savo darbuotojų ir partnerių sąžiningo, etiško ir įstatymus gerbiančio elgesio kiekvienoje situacijoje.

Savo veikloje Grupė vadovaujasi ir šis elgesio kodeksas buvo parengtas laikantis nacionalinių ir tarptautinių gairių ir principų, įskaitant Finansų priežiūros tarnybos bendrovių valdymo kodeksą ir EBPO rekomendacijas tarptautinėms įmonėms, taip pat JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus.

Pavyzdiniai Grupės verslo principai

Savo veikloje Grupė vadovaujasi šiais principais, kurie taikomi į Grupei, jos darbuotojams, taip pat valdybos ir stebėtojų tarybos nariams (toliau kartu vadinami darbuotojais). Principų laikymasis yra privalomas visiems partneriams ir jų darbuotojams (toliau Partneris) ir yra būtina sąlyga siekiant bendradarbiauti su Grupe, o principų pažeidimas gali būti pagrindu nutraukti bendradarbiavimą su partneriais.

Etika ir teisėtumas

 • Grupė grindžia visą savo veiklą įstatymais, galiojančiais teisės aktais ir atitinkamoje veiklos srityje taikomais papročiais ir praktika.
 • Esant neatitikimams tarp šių principų ar kitų tarpusavio susitarimų ir taikomų teisės aktų, veikloje vadovaujamasi griežtesniais reikalavimais.
 • Grupė, darbuotojas ir Partneris visoje savo veikloje turi elgtis etiškai, sąžiningai ir profesionaliai.
 • Partneris taip pat taiko šiuos principus visuose savo verslo santykiuose ir deda visas pastangas, užtikrinti, jog jo partneriai atitiktų tuos pačius principus.

Interesų konfliktas

 • Darbuotojai ir Partneris turi veikti patikimai ir vengti situacijų, kai jų, ar jų artimųjų asmeniniai interesai prieštarautų Grupės interesams arba tų atvejų, kai jie negali veikti siekiant Grupės interesų.
 • Partneris ir darbuotojai turi nedelsiant informuoti Grupės kompetentingus asmenis apie tokias situacijas, kai atsiranda interesų konfliktas arba kai yra jo atsiradimo rizika.

Korupcijos draudimas ir pinigų plovimo prevencija

 • Grupė, darbuotojai ir partneriai taiko nulinę toleranciją visoms korupcijos formoms, įskaitant kyšininkavimą, apgavystes ar kitas draudžiamas verslo praktikas ir vadovaujasi tuo visoje savo veikloje. Draudžiama naudotis tarnybine padėtimi bet kokioje veikloje, siekiant gauti asmeninės naudos ar siekiant suteikti nesąžiningą pranašumą trečiajai šaliai,arba suteikti bet kokį kitą palankumą.
 • Dovanų davimo ir gavimo bei svetingumo tarpusavio santykiuose vienintelis tikslas yra siekis plėtoti draugiškus darbo santykius, o ne siekis gauti išskirtinį palankumą ar veiksmus iš ko nors. Duodant ir gaunat dovanas bei suteikiant svetingumą reikia vadovautis teisės aktais ir patikslinančiais vidaus reglamentais ir vengti situacijų, kai tai galėtų būti interpretuojama kaip nelegali ar įtartiną veikla. Kilus įtarimams dėl dovanų ar svetingumo tinkamumo, darbuotojai visada turėtų pasitarti su savo tiesioginiu vadovu ir verčiau atsisakyti dovanų ar svetingumo gavimo ar suteikimo.
 • Grupė, darbuotojas ir Partneris griežtai nepritaria visoms pinigų plovimo formoms ir imasi visų įmanomų prevencinių priemonių, kad finansiniai sandoriai nebūtų naudojami pinigų plovimui.

Konfidencialumas ir viešai neatskleistos informacijos tvarkymas

 • Partneris ir darbuotojai tvarko ir perduoda konfidencialią informaciją saugiai ir slaptai, ir negali netinkamai pasinaudoti sužinota viešai neatskleista informacija. Šiuo atveju viešai neatskleista informacija laikoma nepaviešinta tiksli informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su „Tallinna Kaubamaja AS“ Grupe ar jos akcijomis ir kuri, jei būtų atskleista, galėtų turėti reikšmingos įtakos akcijų kainai. Grupė konfidencialia informacija laiko verslo paslaptis ir kitą Grupės įmonių apsaugotą informaciją, susijusią su įmonės veikla, technologijomis, įrankiais, finansine padėtimi, sutartimis, klientais, tiekėjais, partneriais ar kainodara.
 • Partneris ir darbuotojai vykdydami veiklą turi atsižvelgti į tai, kad Grupė, kurios akcijomis prekiaujama viešai, turi laikytis „NASDAQ OMX Tallinn“ (Talino vertybinių popierių birža) taisyklių, reglamentuojančių turinčią įtakos kainai viešai neatskleistos informacijos paviešinimą. Atsižvelgdama į tai, Grupė sukūrė privalomas vidaus taisykles darbuotojams. Partneris įsipareigoja laikytis reikalavimų, reglamentuojančių viešai neatskleistos informacijos saugojimą ir atskleidimą bei sandorius, atliktus remiantis šia informacija.
 • Partneris turi užtikrinti, kad Grupės konfidencialios informacijos išsaugojimas būtų užtikrintas visuose sutartiniuose santykiuose konfidencialumo įsipareigojimais ir atitinkami įsipareigojimai taikomi jo darbuotojams ir partneriams.

Laisvos konkurencijos užtikrinimas

 • Grupė, darbuotojas ir Partneris savo veikloje remia laisvą ir sąžiningą konkurenciją ir komercinėje veikloje nesudaro kliūčių laisvai konkurencijai, jos neriboja ir nepažeidžia.
 • Partneris ir darbuotojai laikosi konkurencijos taisyklių, nesudaro neteisėtų susitarimų ir neveikia susitarę su kuo nors tokiu būdu, kad būtų apribota laisva konkurencija.

Socialinė atsakomybė

 • Visi asmenys yra traktuojami vienodai, veikloje laikomasi tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių. Nė viena grupė ar individas nediskriminuojami dėl jokios priežasties, įskaitant lytį, amžių, rasę, seksualinę orientaciją, tautybę, etninę kilmę, negalią, politines pažiūras, narystes bendrijose ar religinius įsitikinimus.
 • Grupė ir Partneris visapusiškai remia darbuotojų asmeninį ir profesinį tobulėjimą, užtikrinant darbo sąlygų atitikimą vietos įstatymams ir suteikiant darbuotojams saugią ir sveiką darbo aplinką.

Informuotumas aplinkos apsaugos klausimais

 • Grupė, darbuotojai ir Partneris vykdo tvarią veiklą ir visada stengiasi nepakenkti aplinkai.
 • Grupė, darbuotojai ir Partneris savo veikloje laiko ir remia antrinį panaudojimą, tvarius vartojimo įpročius, t.t. Elektros, vandens ir šilumos taupymą, taip pat įgyvendina visapusiškas aplinkos apsaugos priemones savo veikloje.